Qui som

Som un centre d’educació especial privat i concertat de la ciutat de Terrassa

El nostre projecte educatiu proporciona l’acompanyament dels alumnes des de primària fins a la formació laboral. I el departament de Binomis treballa des de l’inici de la formació laboral per la inserció de l’alumnat en el món del treball.

L’equip docent  treballa per transmetre valors, coneixements, i per potenciar al màxim les capacitats de l’alumnat.

Atenem a infants i joves d’entre 6 i 21 anys.

Dibuix realitzat per Rosa Pascual, mestra de plàstica de l'escola

Realitzem projectes de col·laboració amb altres escoles de Terrassa (activitats complementàries i escolaritzacions compartides).

Els alumnes de Formació Laboral realitzen pràctiques laborals, seguint un programa d’inserció laboral.

 • Setmana Cultural
 • Monogràfics
 • Tallers complementaris i crèdits variables
 • Convivències
 • Viatge de final de curs
 • Càrrecs i rutines escolars adaptades

Tenim un equip de professionals treballant per fer els canvis adients per poder aconseguir ser una Escola Verda.

Dins del nostre equip de professionals comptem amb mestres de diferents especialitats, logopedes, psicòlegs i tècnics d’inserció laboral.

Llibertat i responsabilitat

Diàleg, tolerància i esperit crític.
Pensar i actuar en llibertat en harmonia amb la responsabilitat.

Cooperativisme

Cooperativisme

Vocació social
Compromís
Cooperativisme
Treball en equip

Història

Consulta les antigues revistes de l'escola, (usuari registrat)

L’any 1976 un colla de mestres va unir esforços per trobar la manera d’atendre a infants i joves amb altres capacitats. I aquest mateix any es funda L’Heura del Vallès SCCL, entitat sense ànim de lucre d’iniciativa social. El curs 2002-2003 s’inicia al nou edifici i es reconverteix en  l’Heura del Vallès Fundació privada.

L’actual edifici es troba en una ubicació privilegiada en el barri d’ Egara, ja que compta amb una bona xarxa de transport públic (autobús i ferrocarril) que afavoreix el fàcil accés dels usuaris a qui es dóna assistència. I és dins d’una zona amb força activitat comercial, que afavoreix la sortida de l’alumnat per a fer diferents tasques, ja siguin de compres o projectes per treballar i afavorir l’adquisició d’habilitats socials.

El centre atén a persones de la ciutat de Terrassa, així com d’altres municipis limítrofs (Rubí, Matadepera, Viladecavalls, Ullastrell…)

DOCUMENTS

 • Centre laic i català
 • Qualitat pedagògica
 • Professionalitat docent
 • Inclusió i equitat 
 • Educació integral
 • Respecta a les idees i creences de l’alumnat i les seves famílies.
 • Atenem les necessitats educatives especials dels alumnes.
 • Fomentem la relació entre escola i entorn immediat i actual.
 • Eduquem en entorns de confiança, tranquil·litat, harmonia i comunicació.
 • Alimentem l’escolta i el  diàleg entre alumnes, personal i famílies.
 • Promovem  les relacions de respecte cap a un mateix i envers els altres.
 • Impulsem la curiositat natural de l’alumnat,  prioritzant  l’ aprenentatge vivencial.
 • Aprenem i treballem  amb tecnologies de la informació i comunicació (eines comunicatives)
 • Busquem situacions per potenciar el treball cooperatiu.
 • Desenvolupem diferents projectes d’aprenentatge i servei.
 • Treballem per donar resposta a les competències bàsiques dels alumnes.

Es realitzen adaptacions individualitzades (PI) de cada alumne seguint els currículums oficials de Primària i Secundària per tal d’acompanyar-los en l’assoliment de les competències bàsiques.

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament i, per tant, és la llengua vehicular de les diferents activitats d’ensenyament i aprenentatge. La llengua catalana és l’eina de cohesió i integració entre totes les persones del centre i és l’eina de comunicació emprat en la majoria de les diferents activitats acadèmiques.

La llengua castellana és present al nostre centre sobretot per l’ús que en fan espontàniament molts dels alumnes, per altra banda, a nivell educatiu el castellà disposa també de la seva hora d’ensenyament setmanal.

Les habilitats lingüístiques i comunicatives dels nostres alumnes són molt diferents dels uns als altres, és per  això que es treballa amb grups flexibles procurant agrupar els alumnes segons les seves necessitats.

Per l’alumnat que presenta més dificultats davant el llenguatge oral, utilitzem diferents sistemes augmentatius i alternatius de comunicació que milloren, faciliten i donen eines per a la comunicació (PECS, TEACCH, SPC…).

Les normes d’organització i funcionament del centre L’Heura del Vallès,  són un conjunt de normes, acords i decisions que fan possible el treball educatiu, pedagògic, administratiu i de gestió al centre. Aquestes normes i acords són coherents amb el nostre projecte educatiu, el projecte de direcció i el programació anual. Les NOFC tenen un caràcter modificable d’acord amb la normativa vigent i la realitat canviant del nostre centre. És fonamental preveure els mecanismes d’avaluació i revisió periòdica que l’han de convertir en un instrument útil i participatiu per a tots els membres de la comunitat educativa

El funcionament del nostre centre té com a marc general el Projecte Educatiu Del Centre (PEC), on s’explica la identitat del centre i els objectius. Així mateix  orienta l’activitat educativa del centre i  promou la col·laboració dels diferents membres de la comunitat educativa i la relació amb el nostre entorn proper. Entre altres qüestions, el PEC ha d’incloure criteris educatius i metodològics, prioritats i enfocaments. El PEC es desenvolupa tenint en compte les característiques socials i culturals de l’entorn on es troba el centre i les necessitats educatives de l’alumnat. Està aprovat pel consell escolar?

El PEC de l’escola l’Heura del Vallès es fonamenta en: 

 • L’atenció d’infants i de joves amb necessitats educatives especials.
 • La integració laboral del nostre alumnat. 

La programació didàctica  s’elabora entre l’equip docent del centre i el tutor. 

El centre treballa amb un Pla individualitzat (PI) en el qual s’estableixen els objectius que es pretenen aconseguir i les activitats a desenvolupar en cadascun  dels alumnes, tenint en compte les seves necessitats especifiques, i es concreten les adaptacions que precisa cadascun dels alumnes i també les accions a seguir. 

Scroll to Top Skip to content